Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. W niniejszej Polityce Prywatności znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).

 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest

GRUPA SICOL SP. Z O.O. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Borowcowej 124, wpisana do

KRS: 0000783396, NIP: 6282276867, REGON: 383182665, prowadzący sklep internetowy http://kominy-centrum.pl/

 

3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://sklep.kominy-centrum.pl/regulamin

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 

1. Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenie do Klienta.

2. Udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

                                  

2. W celu dostarczenia Produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

 

1. PEKAES Sp. z o.o. z (adres siedziby: 05-870 Błonie, ul. Spedycyjna 1) Nr KRS: 0000681167

2. DHL PARCEL POLSKA Sp. z o.o. (adres siedziby: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 2) Nr KRS 0000631916

 

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

- imię i nazwisko

- adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, miasto, kod pocztowy)

- adres poczty elektronicznej

- numer telefonu kontaktowego

- w przypadku firm, administrator dodatkowo przetwarza takie dane jak: NIP oraz nazwę firmy

4. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz ich realizacji.

5. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Sklepu Internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej. Więcej informacji w zakładce Pliki Cookies.

 

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

2. Składając Zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne jedynie do zrealizowania Zamówienia przez Sklep Internetowy.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

1. Klient  ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez GRUPA SICOL SP. Z O.O.  narusza przepisy RODO, przysługuje państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.